It konsert fan snein yn Hichtum wie tige de muoite wurdich. In goed 30 minsken publyk, skitterjend oargelspul fan Sebastiaan Schippers, minsken dy’t foar it earst barokmesyk hearden, in gesellich bakje kofje en tee nei ôfrin, en in opbringst fan hast € 140 foar it wurk fan ‘e Stichting Stype Tadzjikistan. Bêste minsken, allegear o sa betanke! PS Der binne gjin foto’s makke, mar der wie noch in foto fan it konsert fan ferline jier. Foar it idee!